พลังงาน ขนส่ง สาธารณูปการ สื่อสาร อื่นๆ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ "เป็นสำนักฯ ที่มีความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์การลงทุนภาครัฐ และการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ขออภัย เนื่องจากเกิดการขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

   เป้าเบิกจ่าย 365,371 ล้านบาท
   เบิกจ่ายรวม 314,604 ล้านบาท
   คิดเป็นร้อยละ 86 ของการเบิกจ่าย
   รายเดือนทั้งปี (จริง 9 เดือน + ประมาณการ 3 เดือน)
   ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550
รัฐวิสาหกิจ %
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 100
องค์การสะพานปลา 100
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 100
องค์การตลาด 100
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 100
รัฐวิสาหกิจ %
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 7
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 39
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 57
องค์การสวนยาง 59
การรถไฟแห่งประเทศไทย 67
หมายเหตุ: เป็นค่าร้อยละของการเบิกจ่ายรายเดือนทั้งปี

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2559 ตามที่ สศช. เสนอ 

รัฐวิสาหกิจสามารถใช้แบบฟอร์มเป้าหมาย/รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเดิม พร้อมทั้งจัดทำเป้าหมายปี 2559 ส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และรายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

อ่านต่อ...
Visited:
 
        ข้อมูลงบประมาณประจำปี 2564 ที่สำคัญ
        โครงการที่สำคัญ
โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน
(ล้านบาท)
ช่วงปี
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย การรถไฟแห่งประเทศไทย 7,629 -
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต การรถไฟแห่งประเทศไทย - -
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - -
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553 - 2557) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2553-2557
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - -
เพิ่มเติม...
 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
     - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
     - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
     - บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
     - โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
     - โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
     - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
     - องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     - การเคหะแห่งชาติ
     - สำนักงานธนานุเคราะห์
กระทรวงคมนาคม
     - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
     - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
     - การรถไฟแห่งประเทศไทย
     - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
     - บริษัท ขนส่ง จำกัด
     - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
     - บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
     - บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
     - บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
     - บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสเอเชีย จำกัด
     - บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
     - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
     - สถาบันการบินพลเรือน
     - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
     - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
     - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
     - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
     - บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด
กระทรวงมหาดไทย
     - การประปานครหลวง
     - การประปาส่วนภูมิภาค
     - การไฟฟ้านครหลวง
     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     - บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
     - องค์การตลาด
กระทรวงสาธารณสุข
     - องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     - โรงพิมพ์ตำรวจ
กระทรวงกลาโหม
     - บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
     - องค์การแบตเตอรี่
     - องค์การฟอกหนัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     - การกีฬาแห่งประเทศไทย
     - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     - บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     - บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
     - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
     - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
     - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
     - องค์การสวนยาง
     - องค์การสะพานปลา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
     - องค์การจัดการน้ำเสีย
     - องค์การสวนพฤกษศาสตร์
     - องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
     - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระทรวงพาณิชย์
     - องค์การคลังสินค้า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
     - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
     - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงพลังงาน
     - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     - บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
     - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
     - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด