พลังงาน ขนส่ง สาธารณูปการ สื่อสาร อื่นๆ

ข้อความถึงรัฐวิสาหกิจ(รายละเอียด)

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2559 ตามที่ สศช. เสนอ 

รัฐวิสาหกิจสามารถใช้แบบฟอร์มเป้าหมาย/รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนเดิม พร้อมทั้งจัดทำเป้าหมายปี 2559 ส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และรายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ไฟล์แนบ: